Placar Ambiental


Plástico
4.15 Ton.

Papel
5.9 Ton.

Vidro
3.58 Ton.

Metal
1.91 Ton.