Environmental Scoreboard

titulo-ingles

 

Plastic
4.15 Ton.

Paper
5.9 Ton.

Glass
3.58 Ton.

Metal
1.91 Ton.